Ubezpieczenie od kradzieży

PZU SA ubezpiecza majątek ruchomy podmiotów gospodarczych tj.:

  • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, i ich części zapasowe, narzędzia itp. mienie);
  • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży;
  • wyposażenie lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza;
  • gotówka i inne wartości pieniężne tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle, i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platyna i metale z grupy platynowców.

Zakresem ochrony objęte są szkody wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe we wskazanym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia (lokalu).