Ubezpieczenie NNW MAX

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są największe trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, tj. śmierć i niezdolność do pracy ubezpieczonego zaistniałe w okresie ubezpieczenia, powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także:

  • podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
  • podczas przebywania w pojeśdzie w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
  • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.
  • Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat.
  • Odpowiedzialność PZU SA jest wyłączona, jeżeli nieszczęśliwy wypadek był następstwem chorób lub stanów chorobowych ubezpieczonego istniejących w chwili zdarzenia (nawet takich, które ujawnione zostały nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną).